Secure shopping with SodaStream

Algemene verkoopvoorwaarden

 

Algemene verkoopvoorwaarden


SodaStream International BV heten u hartelijk welkom op www.sodastream.be. Wij hopen dat uw bezoek aan deze site een sprankelende ervaring zal zijn.

Let er a.u.b. op dat uw bezoeken aan en bestellingen via www.sodastream.be onderworpen zijn aan deze Voorwaarden. Lees ze a.u.b. zorgvuldig door, evenals de Privacy Policy, voordat u deze website gebruikt. Door het bezoeken van en/of bestellen via www.sodastream.be gaat u akkoord met deze Voorwaarden en de andere beleidsregels zoals die op deze website vermeld zijn.

Informatie over Handelsmerken:

SODA-CLUB, SODASTREAM, en ALCO2JET zijn handelsmerken van bij SodaStream aangesloten maatschappijen in Nederland en/of in de Europese Unie. Andere handelsnamen, handelsmerken, logo's en opmaak-items gebruikt op deze website zijn eigendom van SodaStream of van de bij haar aangesloten maatschappijen of derden, en mogen niet worden gebruikt door u of enige andere partij voor welk doeleinde dan ook. Niets wat hierin vermeld staat dient te worden geacht of geïnterpreteerd als dat het u of enige andere partij enig recht met betrekking tot dergelijk intellectueel eigendom zou verlenen, dan wel de toestemming om het te gebruiken. In het bijzonder dat geen gebruik van of wijziging aan enig handelsmerk, logo of opmaak-item is toegestaan voordat schriftelijke toestemming van SodaStream is verkregen.

Copyright:

De gehele inhoud van deze website, in welke vorm ook, is het eigendom van SodaStream of haar toeleveranciers en is beschermd door Nederlandse en/of internationale copyright-wetgeving.

www.sodastream.be gebruiken:

Sodastream staat het u slechts toe om de website te bezoeken en te gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. U mag deze website noch enig onderdeel ervan aanpassen, noch enig commercieel gebruik ervan of van de inhoud maken, noch enige doorverkoop van producten uitvoeren, noch de database benaderen of gegevens verzamelen, inclusief het gebruik van gegevens-verzameling of extractie tools. U mag geen enkel deel van deze website reproduceren, kopiëren, distribueren, openbaar maken, verkopen, doorverkopen, aanpassen, doorgeven of exploiteren. U mag geen zg. meta-tags of andere verborgen tekst gebruiken bij het gebruik van de www.sodastream.be domeinnaam of ander intellectueel eigendom.

Aanbieden van Diensten:

De aanschaf van producten en de service van direct thuisbezorgen zijn onderworpen aan de procedures zoals op deze website beschreven. Door te bestellen gaat u akkoord met deze procedures, dus verzeker u ervan dat u ze aandachtig hebt gelezen. 

Reclames en aansprakelijkheid:

U heeft de verplichting om bij aflevering/afhalen van de producten te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u SodaStream daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft SodaStream de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan SodaStream te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

Opmerkingen naar Soda-Stream sturen:

We ontvangen graag uw opmerkingen, inclusief suggesties, ideeën, vragen en andere informatie, maar deze mag c.q. mogen niet illegaal, beledigend, bedreigend, obsceen, in overtreding van de intellectuele eigendomsrechten van enige andere partij, of op andere wijze schadelijk voor derden zijn.  Dergelijke communicatie dient geen virussen of andere schadelijke componenten voor deze website of andere gebruikers te bevatten. SodaStream is gerechtigd stappen te ondernemen en/of zal samenwerken met justitiële autoriteiten of rechterlijke bevelen op te volgen die gericht zijn op het onthullen van de identiteit van enige gebruiker die dergelijke inhoud verstuurt.

U draagt de volledige verantwoordelijkheid - juridisch of in andere zin - voor enig materiaal dat u aan SodaStream of derden verstuurt, en SodaStream draagt geen enkele verantwoordelijkheid hiervoor.

Door ons dergelijk materiaal te sturen gaat u ermee akkoord aan SodaStream het onbeperkte en onherroepelijke recht te geven, naar haar beoordeling (anderszins dan persoonlijke informatie beschermd door het Privacybeleid), inclusief de rechten om dergelijk materiaal te verveelvuldigen, aan te passen, weg te laten, te bewerken, het te vertonen en er marketing, promotioneel of enige ander commercieel gebruik van te maken, alsmede dat u in dit verband geen aanspraken (inclusief aanspraken op betaling of royalties) zult maken. SodaStream hoeft dergelijk materiaal niet als vertrouwelijk te behandelen.

Privacy:

Bij het gebruiken van deze website wordt uw privacy door het Privacybeleid gewaarborgd. Klik a.u.b. op Privacy Policy onderaan deze website om dit beleid te bekijken.

Juistheid van informatie:

SodaStream onderneemt redelijke stappen om ervoor te zorgen dat de informatie op de website correct en accuraat is. SodaStream kan er niet voor instaan dat de website of diensten die zij biedt ononderbroken zullen worden, of dat deze website, haar servers of de e-mails die door SodaStream worden verstuurd vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten.

We zijn niet aansprakelijk en aanvaarden geen enkele verantwoording voor de inhoud, diensten, voorwaarden of het beleid van andere sites die gelinkt zijn met www.sodastream.be   Raadpleeg a.u.b. de voorwaarden en beleidsregels van die websites apart.

Onderbrekingen en storingen:

SodaStream is niet verantwoordelijk voor onderbrekingen van de website en is niet aansprakelijk tegenover u noch enige andere partij indien het gebruik van de website leidt tot schade of storingen aan uw computersystemen.

SodaStream nodigt u uit om voorzorgsmaatregelen te nemen om er zeker van te zijn dat het gebruik van deze website vrij van virussen en dergelijke is, die mogelijk het besturingssysteem van uw computers verstoren of schaden.

Disclaimer:

Tenzij de toepassing van deze voorwaarden illegaal, nietig of niet toepasbaar is, geldt:

Alle voorwaarden en garanties die op andere wijze van toepassing zijn worden door SodaStream uitgesloten;

SodaStream is niet aansprakelijk tegenover u noch enige ander partij voor enig verlies of enige schade, hoe ook veroorzaakt, direct of indirect geleden door het gebruik van deze website; en SodaStream is niet aansprakelijk voor enige speciale, indirecte of gevolg-verlies of schade (van willekeurig welke aard) geleden of veroorzaakt door het gebruik van deze website.

Van toepassing zijnde wetgeving en rechtspraak:

Alle aanspraken en/of geschillen tussen u en SodaStream dienen door de Nederlandse Wetgeving te worden beslecht.

De Nederlandse Rechtbanken zullen exclusieve jurisdictie over enige en alle geschillen vanwege of in relatie tot deze Algemene Verkoopvoorwaarden, de beleidsregels en procedures zoals vermeld op deze website alsmede over het gebruik van deze site door u hebben. 

Overig:

SodaStream behoudt zich het recht voor deze website, haar diensten, producten en aangeboden prijzen, de beleidsregels zoals vermeld op deze site alsmede de Algemene Verkoopvoorwaarden te wijzigen wanneer dat haar goed dunkt.

Indien enig deskundig gerechtshof acht dat enige voorwaarde in dit document niet-toepasbaar of nietig is als gevolg van de Wet, blijft het overige zoals bepaald in deze Voorwaarden alsmede in andere beleidsregels zoals vermeld op deze website volledig geldig en van toepassing.

Back to top